Etütlerde Binalar İçin Odaklar

I- Genel Yönetim Konuları   

1. Enerji yönetim sistemi

2. Ölçüm ve kayıt uygulama durumu

3. Enerji tüketiminin yönetimi

4. Ekipmanların bakım yönetimi

5. Spesifik enerji tüketiminin yönetimi

6. Çevre konularının yönetimi

 II- Isı kaynağı ve ısı iletim ekipmanları

1. Yakma ekipmanlarının performans yönetimi

2. Soğutma ekipmanlarının performans yönetimi

3. Operasyonel yönetim ve verimlilik yönetimi

4. Yardımcı ekipmanların operasyonel yönetimi

5. Isı iletim ekipmanlarının operasyonel yönetimi

6. Egzoz gazı sıcaklığı ve atık ısı geri kazanımıı

7. Buhar kaçağı ve ısı tutma yönetimi

8. Termal depolama tanklarının yönetimi

III-İklimlendirme ve havalandırma ekipmanları      

1. Klimaların operasyonel yönetimi

2. İklimlendirme  verimliliğinin yönetimi

3. Enerji  verimliliği ekipmanların kullanımı

4. Havalandırma ekipmanlarının yönetimi

IV- Sıcak su temini , besleme suyu ve drenaj, dondurma, soğutma ve mutfak ekipmanları 

1. Sıcak su temin ekipmanlarının yönetimi

2. Su besleme ve drenaj ekipmanlarının yönetimi

3. Soğutma ve mutfak ekipmanlarının yönetimi

v-  Güç alma / dönüştürme tesisleri, aydınlatma ve elektrikli sistemler 

1. Güç alma/dönüştürme ekipmanlarının yönetimi

2. Aydınlatma sistemlerinin yönetimi

3. Ofis otomasyon ekipmanlarının yönetimi

4. Otomat makinelerinin yönetimi

VI- Asansörler ve binalar   

1. Asansörlerin operasyonel yönetimi

2. Yürüyen merdivenlerin operasyonel yönetimi

3. Binalarda enerji tasarrufu

VII-Diğer      

1. Yük dengeleme önlemleri

2. Kojenerasyon

3. Yeni enerji kaynakları

“Kazan Performans Analizi” Etüt

Binalarda kullanılan kazanların enerji verimliliği yönüyle etütleri aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirilmektedir. Bunlar;

I- Kazanların performansına göre verimlilik etütlerinin yapılması
Bu şekilde mevcut kazanları kullanmanın uygun olup olmadığı analiz edilir.

II- Kazanlarda kullanılan yakıcıların yanma verimlilik kontrollerinin yapılması,
Yanma verimlilik analizleri gerçekleştirilmesi ile kullanılan yakıtın kazan içerisinde doğru bir oksijen değerinde ve baca sıcaklığında yanmayı gerçekleştirilmesi ile analiz edilir. Bu şekilde hatalı yakma şekilleri sebebiyle oluşan verimsiz kullanım önlenmiş olur.

2
Resim-1. Kazanların yanma performans analizleri gerçekleştirilerek yanma verimliliği istenilen seviyelere getirilir

III- Mahallerin sıcaklık balansı ve dış hava koşullarına göre uygun gidiş suyu sıcaklıklarının belirlenmesi sağlanarak kullanım alanlarındaki gereksiz sıcaklık artışları önlenerek sistemin verimli çalışması sağlanır. Oda çalışma zamanlarındaki sıcaklık analizleri de çalışma zamanlarının değerlendirilmesine katkı sağlar.

Oda sıcaklıkları

Resim-2. Dış hava sıcaklıklarına göre oda sıcaklık trendlerinin analizi

IV- Kullanım suyu temin sıcaklığı ile ilgili etütlerin gerçekleştirilmesi,

V- Isıtma devresi ve kullanım suyu ile ilgili çalışma süesi, çalışma oranları, yükleme fatörü etütlerine göre kazanların kullanım ve işleyiş tarzlarının belirlenmesi,
olarak değerlendirilebilir.

Aşağıda aynı bina için kullanılan iki kazanın çalışma ve yüklenme etütleri yer almaktadır. Dış hava şartları 0 C ve üstündeyken bu iki kazanın birlikte çalışmasının yükleme fatörü ve dış hava sıcaklığı göz önüne alınarak uygun olmadığına karar verilmiştir. İki kazanın bu şekilde birlikte kullanımı %5-10 oranında verimli çalışmasını olumsuz etkilemektedir.

Kazan 1 Kazan 2

Kazan 1&2

Resim-3. Tek tek tüm kazanların devrede olmasının takibi ve birlikte devrede olma durumunun değerlendirilmesi

Kazan sistemleri için ürün seçimleri yapılırken dış hava sıcaklıklarındaki ortalama extrem sıcaklık değerlerine uygun kapasiteleri belirlenir. Ancak enerji verimliliği yönüyle analiz ve  değerlendirme yapabilmemiz için bizim dış hava sıcaklık gerçekleşmelerini çok iyi bilmemiz gerekmektedir.

Adsız

Resim-4. Dış hava sıcaklık trendlerinin analizi

Adsız_2

Resim-5. Yıllar itibariyle yakıt tüketim analizleri

Sonuç olarak, kazan ile ilgili etütlerimizde nihai hedefimiz mevcut sistemin yenilenmesi, ayarlanması, kullanımı gibi önlemleri alarak enerji tüketimlerimizi en verimli hale getirmektir. Bu da bilgi birikimi, bakmak yerine görmeyi ve tecrübeyi gerektirmektedir. HGB Enerji ve Danışmanlık Hizmetlerimiz’de yıllarca edindiğimiz bu farkı müşterilerimiz ile paylaşarak yıllarca birlikte olacağımız BAĞLILIĞI oluşturmak istiyoruz.

“Klima Santrali Analizi” Etüt

5.000 m2 bir alana kurulmuş bir bina içersinde yer alan klima santralleri damperlerinin ayarsızlığı nedeniyle ciddi enerji performans probleminin olduğu tespit edilmiştir.

MEVCUT DURUM TESPİTİ:

100% taze hava alınmakta ve egzost edilmektedir. Herhangi bir ısı geri kazanımı bulunmamaktadır.
1
2
Sorun Analizi:
Yıllık klima santralinde ısıtma ile ilgili kullanılan yakıt miktarı-     54.000 lt/Yıl olarak belirlenniştir. (103.000 TL/Yıl)
Yıllık klima santralinde soğutma ve ısıtma kapsamında kullanılan elektriksel kullanım miktarı 143.000 kWh/Yıl olarak belirlenmiştir.  (45.000 TL/Yıl)
İyileştirme Önerisi-1:
* HAVA DAMPERİNİN DOĞRU BİR ŞEKİLDE AYARLANMASI
İhtiyaç olan taze hava miktarı- 17.000 m3/h olarak belirlenmiştir. Doğru bir ayarlama ile 30.000 m3/h lik gereksiz bir taze havanının alınması önlenmesi ile aşağıdaki sonuçlar elde edilmektedir.
* Elde edilen ısıtma ile ilgili yakıt tasarrufu: 21.250 TL/Yıl
* Elektrik ile ilgili elde edilen kazanım: 6.870 TL/Yıl
İlk Yatırım Maliyeti: 0 TL
Elde edilen verimlilik kazanımı: %19
İyileştirme Önerisi-2:
* DEĞİŞKEN DEBİLİ-DIŞ HAVA KOMPANZASYONLU-ISI GERİ KAZANIMLI VERİMLİLİĞİ YÜKSEK KLİMA SANTRALLERİ İLE DEĞİŞİM
3

Isırma da ön görülen verimlilik kazancı : %42

Soğutmada ön görülen verimlilik kazancı: %35

Enerji Etüt Programımızda bu iyileştirme önerisinin yatırım analizi yaptırıldığında; basit geri ödeme süresinin 6,4 yıl olduğu görülecektir. Yıllık verimli kullanım sayesinde 66.000 TL / Yıl kazanç elde edildiği tespit edilmiştir.

4

Sonuç olarak,

1. iyileştirme önerimizde  işletme hiç bir yatırım yapmaksızın  %19 ‘luk bir enerji verimliliği sağlamıştır.

2. iyileştirme önerimizde ise, 6,4 yıl sonra ilk yatırımını amorti edildiği ve her yıl %40 seviyesinde enerjinin verimli kullanımı ile  66.000 TL/Yıl kazançlar sağlanıldığı görülmektedir.

“Soğutma Grubu Çalışma Analizi” Etüt

Sezonlara göre soğutma suyu çıkış sıcaklığının yönetilmesi

Mevcut durum:  Bir banka merkez binasında soğutma grubu soğutma yükü altında çalışırken soğutulmuş su çıkış sıcaklığı pik zamanlarda kullanıldığı şekilde sabit bir sıcaklıkta kullanıldığı tespit edilmiştir. (Yıl boyunca sabit : 7 ℃ )

İyileştirme önerisi: Yazın ortası hariç (pik zaman dilimi) soğutma grubu çıkış suyu sıcaklığını : 7 ℃ ‘den 10 ℃ set edilmesi sağlanmıştır.

Soğutma grubu çalışma sıcaklığına göre enerji tüketimi

Soğutma grubunun çalışma sıcaklığına göre enerji tüketim performansı

Elde edilen kazanımlar:

İlk yatırım maliyeti: ” 0 TL”

Pik yükleme zamanları dışında %8’lik bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

97,400 m3 x 45.0GJ/bin m3 x 0.0258kL/GJ = 113.1 kL/yıl

Girdi maliyetlerindeki azalma: 97,400 m3x 1,44 TL/m3 = 140.256 TL/yıl